Kế hoạch thực hiện công tác tháng 9 năm 2021


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

      Số: 330  /KH- MNKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                      Kim Sơn, ngày 01 tháng 9  năm 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 8 và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong tâm tháng 9

- Tổ chức ngày khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid 19

- Thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tháng 9

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh và họp phụ huynh các lớp trong toàn trường đầu năm học

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1

Từ Ngày 05 tháng 9 đến ngày

  11 tháng 9

 

 - Tổ chức khai giảng năm học mới

- Ổn định tổ chức lớp học và thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo kế hoạch tháng,

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh, thỏa thuận lựa chọn hợp đồng về công tác bán trú: Chất đốt, thực phẩm, vệ sinh, bảo vệ, nhân viên nuôi dưỡng, bổ sung đồ dùng bán trú và mau hỏng trong năm học.

- Tập thể CB, GV, NV

 

- PHT phụ trách CM, GVCN các nhóm lớp

- BGH, đại diện phụ huynh các nhóm lớp

Tuần 2

từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9

- Lên kế hoạch y tế học đường

- Thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt từng độ tuổi

- Kiểm tra nề nếp giờ ăn, các hoạt động khác. Kiểm tra các điểm lẻ về công tác phát triển, công tác tổ chức bán trú, nề nếp...

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

- Y tế học đường

- GVCN các nhóm lớp

 

- Ban KTNB

 

- Các giáo viên SH theo tổ

Tuần 3

Từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9

- Các lớp tổ chức họp phụ huynh đầu năm học 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Bé vui tết trung thu

- KTNB: Kiểm tra chuyên đề 2 GV

 

- BGH, GVCN các nhóm lớp

 

BGH, CTCD, GV cốt cán

 

Tuần 4

Ngày 27 tháng 9 đến 02 tháng 10

- Duyệt kế hoạch năm học

- Thực hiện cân, đo cho trẻ đợt 1

- Tổ chức họp các tổ chuyên môn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non hiện hành và chuyên đề xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

- BGH, CMMN

- TT y tế TX, NV y tế học đường, GVCN

- BGH, TT chuyên môn, GVCN các nhóm lớp

 

                                                                         

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Lương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu