Thực đơn tháng 4/ 2022 


 

Thực đơn tháng 2/ 2022  

Thực đơntháng 12/ 2021  

Thực đơn tháng 11/2021  

Thực đơn tháng 10/2021  

Công khai tài chính ngày 5/11/2021  

Tổng số trẻ ăn: 148 Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.738.000 đ Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.738.000 đ Số tiền thừa thiếu: 0 Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Tài chính công khai ngày 8/9/2021  

Tài chính công khai ngày 7/9/2021  

Tài chính công khai ngày 6/9/2021  

Thực đơn tháng 9/2021