Kế hoạch công tác tháng 11/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 

 

Số:169/KH- MNKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

  Kim Sơn, ngày 01  tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2018

               *Trọng tâm công tác tháng: Hướng tới ngày nhà giáo việt nam 20/11

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

- Tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường chào mừng ngày NGVN 20/11

- Chuyên đề cấp trường " Xây dựng môi trường GD Lấy trẻ làm trung tâm"

- Tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018

 Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh

Ngày 02/11/2018 (7h30 đến 8h00)

 

 

- Tiếp tục duy trì, huy động công tác phát triển sĩ số, rèn nề nếp học sinh.

- Đánh giá công tác tháng 10 thống nhất nhiệm vụ tháng 11/2018;

- Hội ý BGH vào thứ 2 hàng tuần

- Ban giám hiệu

 

Ngày 03/11/2018 

 

- Họp Hội đồng nhà trường

- Đánh giá công tác tháng 10; Triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018;

- Dự sinh hoạt chuy

- CB,GV,NV toàn trường

- HP chuyên môn

 

Ngày 01/11 – 31/11/2018 

- Theo dõi công văn

- Thực hiện các nhiệm vụ của kế toán phụ đã được phân công

- Theo dõi chấm công (đón sớm, trả muộn)

- Đ/c Tuyết - Hành chính

 

 

 

 

Ngày 01/11 – 05/11/2018   Trang trí lớp theo chủ đề; sắp xếp đồ dùng, đồ chơi ngăn nắp, có khoa học - PHT chỉ đạo tới GV   
Chiều ngày 07/11/2018  - Kiểm tra công nhận PCGD xóa mù chữ năm 2018 - Đ/c Hiền – PHT phụ trách năm 2018 hồ sơ KT tại PGD  
Ngày 01- 15/11/2018 - Tiếp tục chỉnh trang cảnh quan trường, lớp xanh, sạch, đẹp.  Đ/c Sang – HT chỉ đạo  
Ngày 01- 10/11/2018  - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ minh chứng KĐCL Đ/c Hà – PHT phụ trách   
Ngày 01- 30/11/2018

- Tiếp tục thực hiện ND chương trình GD các độ tuổi; các nhóm, lớp XDMT GD lấy trẻ làm trung tâm theo chủ đề tháng 11.

- Thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng, bếp ăn bán trú, KT VS MT nhà bếp

- Phân công nhiệm vụ cho cấp dưỡng

- Kiểm tra các Bếp ăn

- HP chuyên môn; GVCN các nhóm, lớp

- Đ/c Hà - PHT

- Đ/c Hà - PHT

 
Ngày 01- 05/11/2018  - Thu các khoản tiền theo quy định tại các điểm - XD KH, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các nhóm, lớp - Công khai các khoản thu chi tháng 10

- Đ/c Ân – TQ

- Đ/c Ân – Y tế

- Đ/c Ân – TQ

 
Ngày 20/11/2018 -  Tổ chức ngày NGVN 20/11 - Đ/c Sang – HT + CTCĐ phối hợp chỉ đạo  
Ngày 26/11/2018 - Kiểm tra nội bộ trường học - Ban thanh tra  
Ngày28/11/2018 - Chuyên đề MTGD lấy trẻ làm TT cấp trường  Đ/c Hiền – PHT chỉ đạo các nhóm, lớp  

   * Trong quá trình điều hành công việc, tùy theo tính chất các hoạt động, khi cần thiết các Đ/c phó hiệu trưởng, tổ trưởng thực hiện một số công việc cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

- Nơi nhận:

- CB,GV,NV nhà trường(t/h)

- Lưu VT; trang Wbes của trường                                                                                              

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                              Nguyễn Thị Ngọc Sang

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu