Thông báo công khai dự toán thu - chi năm 2014


THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NĂM 2014

Đơn vị: Trường MN Kim Sơn

Chương: 622 loại 490 khoản 491

Mã số SDNS: 622.490.491

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                              THÔNG BÁO

                  CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NĂM 2014

Stt

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

148.160.000

 

1

Thu phí, lệ phí

148.160.000

 

2

Thu sự nghiệp khác

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí lệ phí

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

148.160.000

 

1

Phí, lệ phí

148.160.000

 

2

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

2.708.940.000

 

 

- Chi thanh toán cá nhân

2.092.940.000

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

516.000.000

 

 

- Chi mua sắm, sửa chữa

80.000.000

 

 

- Chi khác

20.000.000

 

C

Dự toán chi nguồn khác

125.154.000

 

1

Nguồn học phí

148.160.000

 

 

- Chi thanh toán cá nhân

134.858.000

 

 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn

13.302.000

 

                                           Kim Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2014

                                                         Thủ trưởng đơn vị

                                                                    (Đã ký)

                                                           Nguyễn Thị Mến


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu