Kế hoạch công tác tháng 9/2020


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

 

        Số: 231/KH- MNKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

         

                                                                                                              Kim Sơn, ngày  03 tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9

NĂM HỌC 2020 - 2021

 
   

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 8, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9. Tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo CĐ trường MN

- Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và tổ chức ngày hội đến trường của bé năm học 2020- 2021

- Lên kế hoạch y tế học đường theo tháng, kỳ, năm học và cách phòng 1 số dịch bệnh lây lan theo mùa, đặc biệt thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh covid19 tại các nhóm lớp trong nhà trường.

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh và họp phụ huynh các lớp trong toàn trường đầu năm học.

- Lên kế hoạch triển khai thực hiện 2 chuyên đề

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

Tuần 1 từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 05 tháng 9

 

- Họp hội đồng

- Ổn định tổ chức lớp học

- Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và tổ chức ngày hội đến trường của bé. Xây dựng kế hoạch và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid 19

- Tập thể CB, GV, NV

 

-BGH và y tế học đường

 

Tuần 2 từ Ngày 07 tháng 9 đến ngày  12 tháng 9

- Thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ: Lên thực đơn tháng 9, duyệt kế hoạch chương trình giáo dục các nhóm lớp theo quy định

 

 

- PHT phụ trách CM

- GVCN các nhóm lớp

 

 

 

 

Tuần 3 từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9

- Họp kiện toàn Ban cha mẹ học sinh, thống nhất hợp đồng công tác bán trú: Chất đốt, thực phẩm, vệ sinh, bảo vệ, nhân viên nuôi dưỡng, bổ sung đồ dùng bán trú và mau hỏng trong năm học.…)

- Lên kế hoạch y tế học đường, khám sức khỏe và cân đo lần 1 cho trẻ

 

- Thực hiện chương trình chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt từng độ tuổi

 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

 

- KTNB: Kiểm tra nề nếp giờ ăn, các hoạt động khác. Kiểm tra các điểm lẻ về công tác phát triển, công tác tổ chức bán trú, ...

- PHT phụ trách CM,BGH, PHHS và GVCN các nhóm lớp

-BanCSSK trường, y tế phường KS

 

-GVCNcác nhóm lớp

 

 

 

- Các giáo viên SH theo tổ

 

- Các lớp tại điểm lẻ

 

 

Tuần 4

Ngày 21 tháng 9 đến - 26/9

- Tổ chức họp các tổ chuyên môn về việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục theo chương  trình hiện hành, lên KH thực hiện hai chuyên đề: Tiếp tục thực hiện chuyên đề: Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và chuyên đề mới: Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ trong trường mầm non.

- BGH, TT chuyên môn, GVCN các nhóm lớp

Tuần 5 Ngày 28 tháng 9 đến - 02/10

- Duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

 

-BGH và CM MN và LĐ PGD

                                                           

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

 Lưu h/c

 

               HIỆU TRƯỞNG

 

                   ( Đã ký)

             Nguyễn Thị Lương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu