Kế hoạch công tác tháng 1/20201


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

 

 
   

Số: 01/KH- MNKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                                                                                      Kim Sơn,  ngày 04 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1 NĂM 2021                          

I.  Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thống nhất chương trình dạy và lên thực đơn tháng 1/2021

- Sơ kết học kỳ I,  Đánh giá kết quả thi đua đợt 1

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ngày tết quê em

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên

- Thực hiện công tác KTNB trong tháng, BDTX theo kế hoạch tháng

- Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong mùa đông.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

 

Tuần 1 (từ ngày 04- 09/01/2021)

- Thống nhất chương trình dạy và thực đơn tháng 1. Đưa nội dung tích hợp theo chuyên đề vào các hoạt động trong tháng, tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

 

- Phó hiệu trưởng.

 

  • TTCM
  • GVCN các nhóm lớp

 

Tuần 2

(Từ ngày 11-16/2021)

   - Họp phụ huynh, Sơ kết học kỳ 1. Đánh giá kết quả thi đua đợt 1

 - Thực hiện KTNB theo KH trong tháng

 - Sinh hoạt tổ chuyên môn tổ

- Ban giám hiệu, GVCN các nhóm lớp.

- BKTNB

- Các thành viên SH theo tổ CM

 

Tuần 3 (Từ ngày 18-23/01/2021)

- KTNB theo kế hoạch trong tháng

-Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp nội dung bảo vệ sức khỏe cho trẻ trong mùa đông

 -Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo KH

 

 

- BKTNB,

- Ban giám hiệu, GVCN các nhóm lớp

 

-Các TTCM và GV cốt cán

Tuần 4 (Từ ngày 25 – 30/01/2021)

 

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về ngày tết cổ truyền quê em: Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, vẽ và làm tranh về mùa xuân, không khí ngày tết…

-Họp tổ chuyên môn, đánh giá xếp loại thi đua trong tháng

-Các nhóm lớp,

 

 

-Các tổ SHCM theo nội dung trong tháng

 

                                        

Nơi nhận:                   

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

                         HIỆU TRƯỞNG

 

                                ( Đã ký)

 

 

                       Nguyễn Thị Lương

                          

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu