Tài chính công khai thứ 3 ngày 29/8/2017

Tổng số học sinh toàn trường:: 267 Học sinh, số tiền ăn: 3.204.000 đ
Điểm trung tâm : 210.Hs, số tiền ăn: 2.520.000 đ
Điểm Nhuệ Hổ; 57 Hs, số tiền ăn: 684.0000 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu