Bảng phân công nhiệm vụ cho CBGV,NV NĂM HỌC 2020 -2021


                         PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Biên chế

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Phân công chuyên môn năm học  2020 -2021

Kiêm nhiệm

Ghi chú

( Giờ giảm trừ)

1

Nguyễn Thị Lương

1972

Hiệu trưởng

x

x

ĐHGDMN

Phụ trách chỉ đạo chung 

HĐ dạy 2giờ/tuần

 

 

2

Hoàng Thị Thanh

1969

P. Hiệu trưởng

x

x

ĐHGDMN

Phụ trách CM Nhóm trẻ; CSND,CSSK,CSVC , theo dõi số liệu các CSTT

HĐ dạy 4 giờ/tuần

 

 

3

Đoàn Thị  Hiền

1973

P. Hiệu trưởng

x

x

ĐHGDMN

Phụ trách CMGD: 3+ 4; 5 tuổi,PCGD,PTTĐ,

CNTT , HĐ dạy 4 giờ/tuần

 

 

4

Nguyễn Thị Anh Vân

1977

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp  3TC

CTCĐ

Giảm 3 giờ/tuần

5

Lê Thị Hiền

1989

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp  3TC

 

 

6

Dương Thị Thu Hương

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  lớp  4TA

 

 

7

Nguyễn Thị Tươi

1988

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp  4TB

T. phó CM

 

8

Vũ Thị Hồng Thu

1992

Giáo viên

x

 

CĐGDMN

CN và giảng dạy lớp 4TB

 

 

9

Trần Thanh Huyền

1981

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp  5TB

TTCM

Giảm 3 giờ/tuần

10

Hoàng Thị Thanh Tâm

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp   5TB

 

 

11

Trần Thị Hằng

1978

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp  2TA

TTCM

Giảm 3 giờ/tuần

12

Lưu Phương Thảo

1989

Giáo viên

x

 

TCMN

CN và giảng dạy lớp  2TA

 

 

13

Nguyễn Thị Hiền

1990

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp  3TD

T. phó CM

 

14

Phạm Thị Oanh

1997

Giáo viên

x

 

TCDMN

CN và giảng dạy lớp  3TD

 

 

15

Nguyễn Thị Hương

1987

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  3TB

 

 

16

Nguyễn Thị Hùy

1987

Giáo viên

x

 

TCMN

CN và giảng dạy   3TB

 

 

17

Nguyễn Thị Huệ

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  3TA

 

 

18

Đỗ Thị Nhẫn

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp  3TA

 

 

19

Lê Thị Thơm

1991

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  3TE

 

 

20

Trần  Bảo Phượng

1994

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  3TE

 

 

21

Vương Thị My

1988

Giáo viên

x

 

TCMN

CN và giảng dạy  2TD

 

 

22

Bùi Thị Huyền

1993

Giáo viên

x

 

TCMN

CN và giảng dạy  2TD

 

 

23

Phạm Thị Thu Nga

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  4TC

 

 

24

Nguyễn Thị Hằng

1981

Giáo viên

x

 

CĐGDMN

CN và giảng dạy 4TC

 

 

25

Nguyễn Thị Hồng

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy 5TD

 

 

26

Lê Thị Dung

1977

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy 5TD

 

 

27

Vi Thị Hương

1981

Giáo viên

x

x

CĐGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ 2TC

 

 

28

Nguyễn Thị Thơm

1995

Giáo viên

x

x

TCGDMN

CN và giảng dạy  nhóm trẻ   2TC

 

 

29

Nguyễn Thị Thu Hường

1985

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng lớp 4 T A6

 

 

30

Nguyễn Thị Phương Anh

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ D3

 

 

31

Vũ Thúy Vân

1980

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 5TA 

 

 

32

Cao Thị Ngọc

1987

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 5TA 

 

 

33

Nguyễn Thị Xuyến

1982

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 5TC 

 

 

34

Bùi Thị Huệ

1989

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 5TC

 

 

35

Lê Thị Biển

1985

Giáo viên

x

x

TCMN

 

 

Nghỉ TS 08/2020

36

Lê Thị Trải

1990

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4TA 

BT Đoàn TN

 

37

Nguyễn Thị Tuyết

1980

Nhân viên

x

 

ĐHKT

Nhân viên KT- VT

 

 

38

Lê Thị Thúy Ân

1986

Nhân viên

x

x

CĐY

Nhân viên y tế - Thủ quỹ

 

 

 

                                                                                                      Kim Sơn, ngày 01 tháng 09 năm 2020 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                 Đã ký

 

                                                                                                                      Nguyễn Thị Lương  

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu