Kế hoạch công tác tháng 12/2020


    PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

    TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN     

            Số:  368/KH- MNKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

              Kim Sơn, ngày  01  tháng 12 năm 2020

                                                      

                                                                 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

                                                                             NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 
   

I. Nhiệm vụ trọng tâm

-  Họp hội đồng đánh giá công tác tháng 11, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Thống nhất chương trình dạy tháng 12

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cho giáo viên tham  gia dự  thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

- Thực hiện KTNB và BDTX theo kế hoạch trong tháng

- Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, VSATTP và vệ sinh môi trường

- Chấm đồ dùng đồ chơi tự tạo và trang trí lớp đẹp theo nội dung lấy trẻ làm trung tâm.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày 22.12 và ngày lễ noel

- Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 1: Trưng bày đồ dùng đồ chơi và trang trí tạo môi trường từ nguyên liệu tái sử dụng theo hướng mở

- Phát động phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi đợt 2

- Cân đo lần 2 cho trẻ

II. Nhiệm vụ cụ thể

THỜI GIAN

NÔỊ DUNG CÔNG VIỆC

BỘ PHẬN THỰC HIỆN

 

Tuần 1 từ ngày 29/11 đến 5/12

- Họp hội đồng

- Thống nhất chương trình dạy tháng 12

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện cho giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

 Tiếp tục có những biện pháp phòng chống dịch covid 19

 

- TTCBGVNV

 

 

-  Gv tham gia dự thi

- BGH và y tế trường học, các nhóm lớp

 

Tuần 2

từ ngày 07/12- 12/12

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thông qua SHCM các tổ

- Thực hiện công tác KTNB theo kế hoạch

- Ban giám hiệu

- TTCM

- BKTNB

 

Tuần 3

Từ ngày 14/12- 19/12

- Thực hiện các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày thành lập QĐNDVN

- Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo KH

- Cân đo lần 2 cho trẻ

- Các nhóm lớp

- BKTNB

 

 

-Y tế và GVCN

 

Tuần 4 từ ngày 21/12- 26/12/2018

- Chấm vòng 1 phong trào làm đồ dùng đồ chơi tự tạo và trang trí môi trường lấy trẻ làm trung tâm

 - Họp tổ chuyên môn, BGH bình xét thi đua T12

- Thực hiện các hoạt động ngoại khóa với chủ đề: Ông già Noel

- Ban giám hiệu

 

- Các thành viên trong tổ

 

- Các nhóm lớp

Tuần 5 từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 02 tháng 1/2021

- KTNB theo KH

- Đánh giá kết quả phong trào thi đua làm đồ dùng đồ chơi đợt 1, phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi đợt 2

 

- BKTNB

- BGK , HĐTĐ- KT

và GVCN các nhóm lớp

               

Nơi nhận:

- PGD & ĐT (b/c)

- CTCĐ (p/h)

- Các đồng chí PHT (t/h)

- Lưu h/c

 

                                 HIỆU TRƯỞNG

 

                                       ( Đã ký)

 

                              Nguyễn Thị Lương

 

                  


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu