PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2021-2022


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Biên chế

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ chuyên môn

Kiêm nhiệm

Ghi chú

( Giờ giảm trừ)

 

1

Nguyễn Thị Lương

1972

Hiệu trưởng

x

x

ĐHGDMN

Phụ  trách CM tổ 4 và 5 tuổi 

Thực hiện dự 01 giờ dạy/tuần và dạy 01 giờ dạy/tuần tại lớp 4 tuổi A

Bí thư CB

 

 

2

Hoàng Thị Thanh

1969

P. Hiệu trưởng

x

x

ĐHGDMN

Phụ trách CM tổ 3 tuổi  và nhà trẻ

Thực hiện  4 giờ dạy/tuần tại lớp MG 4 tuổi A)

 

 

 

3

Nguyễn Thị Anh Vân

1977

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4 tuổi C

CTCĐ

Giảm 06 giờ dạy/tuần

 

4

Trần Thanh Huyền

1981

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 5 tuổi  B

TTCM

Giảm 03 giờ dạy/tuần

 

5

Cao Thị Ngọc

1987

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  lớp MG 5 tuổi A

 

TTCNTT và truyền thông -

UVBCH CĐ

Giảm 03 giờ dạy/tuần

 

 

6

Hoàng T Thanh Tâm

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 5tuổi  B

 

 

 

7

Nguyễn Thị Xuyến

1982

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4tuổi B

 

 

 

8

Bùi Thị Huệ

1989

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG  4tuổi  B

 

 

 

9

Nguyễn Thị Hồng

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG  5tuổi C

TPCM

 

 

10

Lê Thị Dung

1977

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG  5tuổi C

 

 

 

11

Lê Thị Trải

1990

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG  4T A

 

 

 

12

Vũ Thúy Vân

1980

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 5T A

 

 

 

13

Nguyễn Thị Thơm

1995

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4T A

Con nhỏ dưới 12 tháng

Giảm 05 giờ dạy/tuần

 

 

14

Lê Thị Biển

1985

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4T E

 

 

 

15

Phạm T Thu Nga

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4T E

UVBCH CĐ

Giảm 03 giờ dạy/tuần

 

 

16

Nguyễn Thị Hiền

1990

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  lớp MG 4T C

TPCNTT

 

 

17

Nguyễn Thị Huệ

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4T D

 

 

 

18

Đỗ Thị Nhấn

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 4D

 

 

 

19

Trần Thị hằng

1978

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi A

TTCM -

TTND

Giảm 03 giờ /tuần

 

 

20

Vũ Thị  Hồng Thu

1992

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ  B

 

 

 

21

Dương Thị Thu Hương

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ  A

UVBCH CĐ

Giảm 03 giờ dạy/tuần

 

 

22

Nguyễn Thị Hằng

1981

Giáo viên

x

 

CĐGDMN

CN và giảng dạy lớp MG  3T A

 

 

 

23

Nguyễn Thị Hương

1987

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 3T B

 

 

 

24

Nguyễn Thị Hùy

987

Giáo viên

x

 

TCGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ  C

 

 

 

25

Lê Thị Hiền

1989

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi B

 

 

 

26

Lê Thị Thơm

1991

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi C

 

 

 

27

Trần Bảo Phượng

1993

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG  3 T D

 

 

 

28

Lưu Phương Thảo

1994

Giáo viên

x

x

CĐGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ A

 

 

 

29

Bùi Thị Huyền

1993

Giáo viên

x

 

TCGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ D

 

 

 

30

Vi Thị Hương

1985

Giáo viên

x

x

CĐGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 3T C

TPCM

 

 

31

Nguyễn T Phương Anh

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy  nhóm trẻ B

Con nhỏ dưới 12 tháng

Giảm 05 giờ dạy/tuần

 

 

32

Vương Thị My

1988

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ D

 

 

 

33

Nguyễn Thị Lan Hương

1998

Giáo viên

x

 

CĐGDMN

 Giảng dạy lớp MG 3 tuổi A, 4 tuổi C, 5 tuổi A, 4 tuổi E, nhóm trẻ A, nhóm trẻ C

 

 

 

34

Nguyễn Thị Ánh

1988

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

CN và giảng dạy nhóm trẻ  C

Con nhỏ dưới 12 tháng

Giảm 05 giờ dạy/tuần

 

 

35

Mai Thị Xuân

1993

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

CN và giảng dạy lớp MG 3 tuổi D

 

 

 

36

Nguyễn Thị Tươi

1988

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

TS T9/2021

 

37

Phạm T Kim Oanh

1997

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

 

 

TS T9/2021

 

38

Nguyễn Thị Tuyết

1968

Nhân viên

x

 

ĐHKT

Nhân viên KT- HC

 

 

 

39

Lê Thị Thúy Ân

995

Nhân viên

x

x

TCY

Nhân viên y tế - Thủ quỹ

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Lương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu