danh sách cán bộ giáo viên, nhân viên -người lao động năm học 2020-2021


 

 

 


   DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  

NĂM HỌC 2019 – 2021

Stt

 Họ và tên CBGV-NV

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ

Trình độ CM

 

 Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Lương

15/02/1972

Hiệu trưởng

ĐHMN

0983085738

2

Đoàn Thị Hiền

06/10/1973

P.Hiệu trưởng

ĐHMN

0904427106

3

Hoàng Thị Thanh

01/01/1969

P.Hiệu trưởng

ĐHMN

 0986194116

4

Nguyễn T Anh Vân

09/11/1977

Giáo viên

ĐHMN

 

5

Dương T Thu Hương

04/11/1979

Giáo viên

ĐHMN

 

6

Nguyễn Thị Xuyến

31/08/1982

Giáo viên

ĐHMN

 

7

Phạm T Thu Nga

16/09/1979

Giáo viên

ĐHMN

 

8

Trần Thanh Huyền

04/10/1981

Giáo viên

ĐHMN

 

9

Vũ Thuý Vân

25/08/1980

Giáo viên

ĐHMN

 

10

Trần Thị Hằng

27/12/1978

Giáo viên

ĐHMN

 

11

Nguyễn Thị Hằng

08/08/1981

Giáo viên

CĐMN

 

12

Lê Thị Dung

08/02/1977

Giáo viên

ĐHMN

 

13

Hoàng T Thanh Tâm

10/12/1979

Giáo viên

ĐHMN

 

14

Nguyễn Thị Hồng

12/10/1979

Giáo viên

ĐHMN

 

15

Nguyễn Thị Tươi

11/05/1988

Giáo viên

ĐHMN

 

16

Nguyễn Thị Hương

02/08/1987

Giáo viên

ĐHMN

 

17

Nguyễn Thị Hiền

26/03/1990

Giáo viên

ĐHMN

 

18

Lê Thị Hiền

09/08/1989

Giáo viên

ĐHMN

 

19

Bùi Thị Huệ

04/05/1989

Giáo viên

ĐHMN

 

20

Lê Thị Trải

08/09/1990

Giáo viên

ĐHMN

 

21

Cao Thị Ngọc

05/06/1987

Giáo viên

ĐHMN

 

22

Nguyễn T Phương Anh

16/09/1992

Giáo viên

ĐHMN

 

23

Lê Thị Thơm

27/08/1991

Giáo viên

ĐHMN

 

24

Đỗ Thị Nhấn

27/05/1992

Giáo viên

ĐHMN

 

25

Nguyễn Thị Huệ

06/07/1984

Giáo viên

ĐHMN

 

26

Nguyễn Thị Thu Hường

20/08/1985

Giáo viên

ĐHMN

 

27

Lê Thị Biển

26/08/1985

Giáo viên

TCMN

 

28

Lưu  Phương Thảo

01/01/1989

Giáo viên

TCMN

 

29

Vi Thị Hương

20/04/1985

Giáo viên

CĐMN

 

30

Nguyễn Thị Hùy

19/04/1987

Giáo viên

 TCMN

 

31

Bùi Thị Huyền

10/09/1993

Giáo viên

 TCMN

 

32

Vương Thị My

09/09/1988

Giáo viên

 TCMN

 

33

Phạm Thị Kim Oanh

09/01/1997

Giáo viên

 TCMN

 

34

Trần Bảo Phượng

15/02/1994

Giáo viên

 ĐHMN

 

35

Nguyễn Thị Thơm

01/01/1995

Giáo viên

 TCMN

 

36

Vũ Thị Hồng Thu

01/11/1992

Giáo viên

 CĐMN

 

37

Nguyễn Thị Tuyết

20/05/1968

Nhân viên HC

ĐH kế toán

 

38

Lê Thị Thúy Ân

12/02/1985

Nhân viên YT

TC y đa khoa

 

1

Trần Thị Hồng

20/02/1963

Nhân viên CD

CĐMN

 

2

Lưu  Thị Hiền

18/03/1983

Nhân viên CD

CĐ cấp dưỡng  

 

3

Nguyễn Thị Nhuấn

 21/01/1964

Nhân viên CD

CĐMN

 

4

Nguyễn Thị Thương

01/10/1992

Nhân viên CD

CC  cấp dưỡng

 

5

Đặng Thị Huyến

20/07/1964

Nhân viên CD

 CĐMN

 

6

Đinh Thị Hiền

 17/07/1963

Nhân viên CD

 CC  cấp dưỡng            

 

7

Ngô Thị Nam

 20/08/1986

Nhân viên CD

 CC  cấp dưỡng            

 

8

Bùi Thị Dương

 10/08/1975

Nhân viên CD

 CC  cấp dưỡng            

 

9

Vũ Quỳnh Ngân

 18/10/1994

Nhân viên CD

CC  cấp dưỡng            

 

10

Lê Thị Hồng

14/04/1971

NV Lao công

 

 

11

Trần Văn Tươi

 

NV Bảo vệ

 

 

12

Nguyễn Văn Quỳnh

 

NV Bảo vệ

 

 

                                                                                                    

                                                                                           Đông Triều, ngày 01 tháng 09 năm 2020

                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                            Nguyễn Thị Lương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu