DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2021-2022


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Biên chế

Đảng viên

Trình độ chuyên môn

Kiêm nhiệm

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Lương

1972

Hiệu trưởng

x

x

ĐHGDMN

Bí thư CB

 

2

Hoàng Thị Thanh

1969

P. Hiệu trưởng

x

x

ĐHGDMN

 

 

3

Nguyễn Thị Anh Vân

1977

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

Chủ tịch công đoàn

 

4

Trần Thanh Huyền

1981

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

TTCM Mẫu giáo

 

5

Cao Thị Ngọc

1987

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

TTCNTT và truyền thông -UVBCH CĐ

 

6

Hoàng T Thanh Tâm

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

7

Nguyễn Thị Xuyến

1982

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

8

Bùi Thị Huệ

1989

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

9

Nguyễn Thị Hồng

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

Tổ phó chuyên môn

 

10

Lê Thị Dung

1977

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

11

Lê Thị Trải

1990

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

12

Vũ Thúy Vân

1980

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

13

Nguyễn Thị Thơm

1995

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

14

Lê Thị Biển

1985

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

15

Phạm T Thu Nga

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

UVBCH CĐ

 

16

Nguyễn Thị Hiền

1990

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

TPCNTT

 

17

Nguyễn Thị Huệ

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

18

Đỗ Thị Nhấn

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

19

Trần Thị Hằng

1978

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

TTCMNT -TTND

 

20

Vũ Thị  Hồng Thu

1992

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

 

 

21

Dương Thị Thu Hương

1979

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

UVBCH CĐ

 

22

Nguyễn Thị Hằng

1981

Giáo viên

x

 

CĐGDMN

 

 

23

Nguyễn Thị Hương

1987

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

24

Nguyễn Thị Hùy

987

Giáo viên

x

 

TCGDMN

 

 

25

Lê Thị Hiền

1989

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

26

Lê Thị Thơm

1991

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

27

Trần Bảo Phượng

1993

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

 

 

28

Lưu Phương Thảo

1994

Giáo viên

x

x

CĐGDMN

 

 

29

 Bùi Thị Huyền

1993

Giáo viên

x

 

TCGDMN

 

 

30

Vi Thị Hương

1985

Giáo viên

x

x

CĐGDMN

TPCM

 

31

Nguyễn T Phương Anh

1992

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

32

Vương Thị My

1988

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

33

Nguyễn Thị Lan Hương

1998

Giáo viên

x

 

CĐGDMN

 

 

34

Nguyễn Thị Ánh

1988

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

 

35

Mai Thị Xuân

1993

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

 

 

36

Nguyễn Thị Tươi

1988

Giáo viên

x

x

ĐHGDMN

 

Thai sản

37

Phạm T Kim Oanh

1997

Giáo viên

x

 

ĐHGDMN

 

Thai sản

38

Nguyễn Thị Tuyết

1968

Nhân viên

x

 

ĐHKT

 

 

39

Lê Thị Thúy Ân

995

Nhân viên

x

x

TCY

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Lương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu