CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ IV NĂM 2017


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN
QUÝ IV NĂM 2017
      Đvt đồng
TT Chỉ tiêu Dự toán được sử dụng trong năm Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt
A CỘNG    3.658.330.000    
I Quyết toán chi NSNN Quý IV năm 2017     3.353.748.648    3.353.748.648
1 Chi Thanh Toán cá nhân     2.431.148.742    2.431.148.742
  Mục 6001 - Tiền lương        857.230.476       857.230.476
  Mục 6003 - Lương hợp đồng dài hạn                        -                          -  
  Mục 6050 - Tiền công trả chi lao động thường xuyên theo hợp đồng        729.129.040       729.129.040
  Mục 6100 - Phụ cấp lương        464.225.655       464.225.655
  Muc 6200 - Chi tiền thưởng          13.068.000         13.068.000
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể      
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN        367.495.571       367.495.571
  Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân      
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn        858.911.406       858.911.406
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng          38.351.115         38.351.115
  Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng          33.240.000         33.240.000
  Mục 6600- Thông tin liên lạc            9.441.209           9.441.209
  Mục 6650 - Hội nghị      
  Mục 6700 - Công tác phí          17.570.000         17.570.000
  Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động          18.674.400         18.674.400
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn        635.145.882       635.145.882
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM        106.488.800       106.488.800
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ          52.615.000         52.615.000
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ          52.615.000         52.615.000
  Mục 9003      
4 Chi khác          11.073.500         11.073.500
  Mục 7750          11.073.500         11.073.500
         
     Ngày 21  tháng 12 năm 2017
                     NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG
         
  (Đã ký) (Đã ký)    
         
         
                Phạm Thị Hương        Nguyễn Thị Ngọc Sang
         

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu