Thực hiện thu - chi năm học 2020 - 2021


 

PHÒ    PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU

           TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 
   

            Số: 329 /BC-MNKS

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
               

Kim Sơn, ngày 26  tháng 10 năm 2020

                                                  THỰC HIỆN THU - CHI ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

 
   

       Căn cứ  hướng dẫn số 995/PGD&ĐT ngày 18/9/2020  của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều "V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2020 -2021";

        I. Các khoản thu theo quy định:

       1. Thu học phí: mức thu: 125.000đ/HS/tháng (hình thức thu theo học kỳ) Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Của Chính phủ quy định " về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm  học phí, hỗ trợ học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021"

        2. Các khoản thu theo thỏa thuận, đóng góp tự nguyện:

        2.1.  Tiền chăm sóc học bán trú (hình thức thu theo tháng) gồm các khoản sau:

                + Tiền ăn + chất đốt và chi phí gián tiếp bán trú: mức thu 20.500đ/trẻ/ngày

                + Tiền thuê cấp dưỡng: mức thu 76.000đ/trẻ/tháng

                 + Tiền chăm sóc trẻ làm việc ngoài giờ: mức thu 99.000đ/trẻ/tháng

        Nhà trường đã thực hiện tạm thu, tạm chi theo mức thu và hình thức như thỏa thuận cha mẹ phụ huynh học sinh và xây dựng kế hoạch thu chi chi tiết.

       2.   2.  Thu tiền vệ sinh học bán trú mức thu: 10.000đ/trẻ/tháng (hình thức thu theo tháng)

        Nhà trường đã thực hiện tạm thu, tạm chi theo mức thu và hình thức như thỏa thuận cha mẹ phụ huynh học sinh và xây dựng kế hoạch thu chi chi tiết.

        2.3.Thu tiền chăm sóc học thứ 7 (hình thức thu theo tháng) gồm các khoản sau:

                + Tiền ăn + chất đốt và dịch vụ gián tiếp phục vụ bán trú: mức thu 20.500đ/trẻ/ngày

                + Tiền chăm sóc trẻ học thứ 7: mức thu 72.000đ/trẻ/tháng

        Nhà trường đã thực hiện tạm thu, tạm chi theo mức thu và hình thức như thỏa thuận cha mẹ phụ huynh học sinh và xây dựng kế hoạch thu chi chi tiết.

        II. Kế hoạch thu

        - Nhà trường xây dựng kế hoạch số ngày  294/KHMNKS ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc thu tiền dịch vụ chăm sóc bán trú và kế hoạch số 295 ngày     12 tháng 10 năm  2020 về việc thu tiền vệ sinh năm học 2020- 2021. 

        III. Công khai thu- chi

        Nhà trường thực hiện niêm yết công khai kế hoạch tạm thu bắt đầu từ ngày từ ngày  15 tháng 10 năm 2020 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020.

        IV Kết quả thực hiện

        - Hiện tại nhà trường đã thực hiện thu và quyết toán tiền ăn tháng 9, các khoản tiền theo thỏa thuận còn lại đang thực hiện tạm thu theo định mức như kế hoạch nhà trường đã lập chờ được PGD phê duyệt.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- BGH (t/h);

-  BĐD CMHS  (g/s);

- Bộ phận tài vụ, tập thể GV,NV: (t/h);

- Lưu: VP.

                               HIỆU TRƯỞNG

 

                  

 

 

                              Nguyễn Thị Lương

 

       


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu