Quyết định thành lập Tổ chuyên môn năm học 2020 - 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 
   
 

Số: 216/QĐ - Tr.MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 

   Kim Sơn , ngày  26  tháng  8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập tổ mẫu giáo 4 và 5 tuổi Trường Mầm non

năm học 2020 – 2021

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA KIM SƠN

    Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non;

     Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập tổ mẫu giáo 4 và 5 tuổi bao gồm 25 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tổ Mẫu giáo 4 và 5 tuổi thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo quy định, theo điều lệ trường mầm non và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Điều 3: Các Ông (bà) bộ phận chuyên môn nhà trường và các ông (bà) có tên trong Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT Đông Triều(b/c);

- BHXH Thị xã(b/c);

- Như điều 1(t/h);

- Lưu VP.

                  HIỆU TRƯỞNG

 

                      ( đã ký )

 

           Nguyễn Thị Lương

 

 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

TỔ 4 VÀ 5 TUỔI NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo Quyết định số  216 /QĐ-TrMN ngày 26 tháng 8 năm 2020)

STT

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Đoàn Thị Hiền

ĐHSPMN

PHT

Phụ trách chung

2

Trần Thanh Huyền

ĐHSPMN

Giáo viên

TTCM

3

Nguyễn Thị Tươi

CĐSPMN

Giáo viên

TPCM

4

Vũ Thị Hồng Thu

ĐHSPMN

Giáo viên

 

5

Hoàng Thị Thanh Tâm

ĐHSPMN

Giáo viên

 

6

Vũ Thúy Vân

ĐHSPMN

Giáo viên

 

7

Cao Thị Ngọc

ĐHSPMN

Giáo viên

 

8

Nguyễn Thị Xuyến

ĐHSPMN

Giáo viên

 

9

Bùi Thị Huệ

ĐHSPMN

Giáo viên

 

10

 Lê Thị Trải

ĐHSPMN

Giáo viên

 

11

Phạm Thị Thu Nga

TCMN

Giáo viên

 

12

Nguyễn Thị Hằng

CC nghề

Giáo viên

 

13

Nguyễn Thị Hồng

TCMN

Giáo viên

 

14

Lê Thị Dung

TCMN

Giáo viên

 

15

Lê Thị Biển

TCMN

Giáo viên

 

16

Trần Thị Hồng

CĐGDMN

NV nuôi dưỡng

 

17

Đinh Thị Hiền

CC

NV nuôi dưỡng

 

18

Lưu  Thị Hiền

CĐ cấp dưỡng

NV nuôi dưỡng

 

19

Nguyễn Thị Nhuấn

CĐGDMN

NV nuôi dưỡng

 

20

Nguyễn Thị Thương

CC nghề

NV nuôi dưỡng

 

21

Đặng Thị Huyến

CĐGDMN

NV nuôi dưỡng

 

22

Ngô Thị Nam

CC nghề

NV nuôi dưỡng

 

23

Lê Thị Hồng

Lao công

NV nuôi dưỡng

 

24

Trần Văn Tươi

Bảo vệ

 

 

25

Nguyễn Văn Quỳnh

Bảo vệ

 

 

                                                                           (Danh sách này ấn định 25 người)

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 
    
 

Số: 217/QĐ - Tr.MN

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Kim Sơn, ngày  26  tháng  8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập tổ nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi Trường Mầm non

năm học 2020 – 2021

 
   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

    Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non;

     Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập tổ nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi bao gồm 25 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Tổ nhà trẻ và mẫu giáo 3 tuổi thực hiện nhiệm vụ, chức năng theo quy định, theo điều lệ trường mầm non và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Điều 3: Các Ông (bà) bộ phận chuyên môn nhà trường và các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐT Đông Triều(b/c);

- BHXH Thị xã(b/c);

- Như điều 1(t/h);

- Lưu VT. 

          HIỆU TRƯỞNG

 

 

            ( đã ký )

      Nguyễn Thị Lương

 

                                                   DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

TỔ NHÀ TRẺ VÀ 3 TUỔI NĂM HỌC 2020 - 2021

                                          (Kèm theo Quyết định số  217 /QĐ-TrMN ngày 26 tháng 8 năm 2020)

STT

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Lương

ĐHSPMN

HT

QL chung

2

Hoàng Thị Thanh

ĐHSPMN

PHT

Phụ trách chuyên môn

3

Trần Thị Hằng

ĐHSPMN

Giáo viên

Tổ trưởng  CM

4

Nguyễn Thị Hiến

ĐHSPMN

Giáo viên

Tổ phó CM

5

Nguyễn Thị Anh Vân

ĐHSPMN

Giáo viên

 

6

Lê Thị Hiền

ĐHSPMN

Giáo viên

 

7

Lưu Phương Thảo

CĐSPMN

Giáo viên

 

8

Phạm Thị Oanh

ĐHSPMN

Giáo viên

 

9

Nguyễn Thị Hương

ĐHSPMN

Giáo viên

 

10

Nguyễn Thị Hùy

TCMN

Giáo viên

 

11

Nguyễn Thị Huệ

CĐSPMN

Giáo viên

 

12

Đỗ Thị Nhẫn

ĐHSPMN

Giáo viên

 

13

Lê Thị Thơm

ĐHSPMN

Giáo viên

 

14

Trần  Bảo Phượng

ĐHSPMN

Giáo viên

 

15

Vương Thị My

TCMN

Giáo viên

 

16

Bùi Thị Huyền

TCMN

Giáo viên

 

17

Vi Thị Hương

CĐMN

Giáo viên

 

18

Nguyễn Thị Thơm

TCMN

Giáo viên

 

19

Nguyễn Thị Thu Hường

ĐHSPMN

Giáo viên

 

20

Nguyễn Thị Phương Anh

ĐHSPMN

Giáo viên

 

21

Bùi Thị Dương

CC NGHỀ

NV nuôi dưỡng

 

22

Vũ Quỳnh Ngân

CC nghề

NV nuôi dưỡng

 

23

Ngô Thị Nam

CC nghề

NV nuôi dưỡng

 

 (Danh sách này ấn định 23 người)

 

                                                                     

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu