Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng - tổ phó các tổ chuyên môn năm học 2020-2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 

     Số: 218/QĐ - Tr.MN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 

         Kim Sơn, ngày  26  tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm tổ trưởng tổ mẫu giáo 4 và 5 tuổi năm học 2020 - 2021


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN 

     Căn cứ thông tư 35/2008/TTLT – BGD ĐT – BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ nội vụ hướng dẫn chức vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục;

    Căn cứ thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 03 năm 2015  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở Giáo dục mầm non công lập.

         Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non;

      Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non;

     Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Nay bổ nhiệm bà: Trần Thanh Huyền

Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Mầm non

Giữ chức vụ tổ trưởng tổ mẫu giáo 4 và 5 tuổi trường Mầm non Kim Sơn

Kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2:

Hệ số phụ cấp chức vụ của bà Trần Thị Huyền là 0,2 tính vào lương theo quy định hiện hành.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông (Bà): Bộ phận chuyên môn, bộ phận kế toán nhà trường và bà Trần Thị Huyền căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- PGD (b/c);

- Như điều 3(t/h);  

- Lưu VP.


 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

                         ( Đã ký)

 

 

                Nguyễn Thị Lương

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 
   
 

Số: 219 /QĐ - Tr.MN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 

       Kim Sơn, ngày  26  tháng 8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm tổ trưởng tổ mẫu giáo 3 tuổi và Nhóm trẻ năm học 2020 - 2021

 

 
       

                                                HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

Căn cứ thông tư 35/2008/TTLT – BGD ĐT – BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ nội vụ hướng dẫn chức vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục;

      Căn cứ thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 03 năm 2015  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở Giáo dục mầm non công lập.

      Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non;

      Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non;

     Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Nay bổ nhiệm bà: Trần Thị Hằng

Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Mầm non

Giữ chức vụ tổ trưởng tổ mẫu giáo 3 tuổi và nhóm trẻ trường Mầm non Kim Sơn.

Kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2:

Hệ số phụ cấp chức vụ của bà Trần Thị Hằng là 0,15 tính vào lương theo quy định hiện hành.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông (Bà): Bộ phận chuyên môn, bộ phận kế toán nhà trường và bà Trần Thị Hằng căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- PGD (b/c);

- Như điều 3(t/h);

- Lưu VP.


 

                   HIỆU TRƯỞNG

                        ( Đã ký)

 

 

 

                 Nguyễn Thị Lương

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 
   
 

Số: 220 /QĐ - Tr.MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 

               Kim Sơn , ngày  26 tháng  8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm tổ phó tổ mẫu giáo 4 và 5 tuổi năm học 2020 - 2021

 

 
   

                                                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

      Căn cứ thông tư 35/2008/TTLT – BGD ĐT – BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ nội vụ hướng dẫn chức vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục;

       Căn cứ thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 03 năm 2015  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở Giáo dục mầm non công lập.

      Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non;

      Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non;

     Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Nay bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Tươi

Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Mầm non

Giữ chức vụ tổ phó tổ mẫu giáo 4 và 5 tuổi trường Mầm non Kim Sơn

Kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2:

Hệ số phụ cấp chức vụ của bà Nguyễn Thị Tươi  là 0,15 được tính vào lương theo quy định hiện hành.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Các ông (Bà): Bộ phận chuyên môn, bộ phận kế toán nhà trường và bà Nguyễn Thị Tươi căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- PGD (b/c);

- Như điều 3(t/h);

- Lưu VP.


 

 

                 HIỆU TRƯỞNG

                    ( Đã ký)

 

 

 

 

               Nguyễn Thị Lương

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 
   

Số: 221/QĐ - Tr.MN

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 

              Kim Sơn , ngày  26 tháng  8  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm tổ phó tổ mẫu giáo 3 tuổi và nhóm trẻ năm học 2020 - 2021  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN

        Căn cứ thông tư 35/2008/TTLT – BGD ĐT – BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ nội vụ hướng dẫn chức vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục;

       Căn cứ thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16 tháng 03 năm 2015  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở Giáo dục mầm non công lập.

      Căn cứ VBHN số 04/VBHN-BGD&ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng BGD&ĐT ban hành điều lệ trường mầm non;

      Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định trong điều lệ trường mầm non;

     Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn, xét năng lực công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Nay bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Hiến

Trình độ chuyên môn: Đại học Giáo dục Mầm non

Giữ chức vụ tổ phó tổ mẫu giáo 3 tuổi và nhóm trẻ trường Mầm non Kim Sơn

Kể từ ngày 01/9/2020.

Điều 2:

Hệ số phụ cấp chức vụ của bà Nguyễn Thị Tươi  là 0,15 được tính vào lương theo quy định hiện hành.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký Các ông (Bà): Bộ phận chuyên môn, bộ phận kế toán nhà trường và bà Nguyễn Thị Tươi căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- PGD (b/c);

- Như điều 3(t/h);

- Lưu VP.


 

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lương


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu