DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2021-2022

DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ- MNKS ngày 24/11 /2021 của trường Mầm non Kim sơn)


     Biểu 02 
Đơn vị: Trường mầm non Kim Sơn  
Chương: 622 Loại 070 Khoản 071  
   DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2021-2022
(Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ- MNKS ngày 24/10 /2021 của trường Mầm non Kim sơn)
     ĐVT: đồng 
Số TT Nội dung  Kế hoạch thu- chi 
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
01 Số thu phí, lệ phí  
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí (học phí)  
1.3 Thu sự nghiệp khác (các khoản ngoài ngân sách)  
  Tiền ăn + CĐ+ chi phí khác (điện và vật tư tiêu hao bán trú)  20.500đ/bữa/học sinh 
  Tiền thuê cấp dưỡng  92.000đ/tháng/học sinh 
  Tiền quản lý học sinh trong giờ bán trú (Trông trưa)  75.000đ/tháng/học sinh 
  Tiền đón sớm trả muộn  50.000đ/tháng/học sinh 
  Tiền ăn + CĐ+ chi phí khác ( học thứ 7)  20.500đ/bữa/học sinh 
  Tiền chăm sóc học T7  79.000đ/tháng/học sinh 
  Tiền sử dụng điện điều hòa lớp học 10.000đ/tháng/học sinh
  Tiền vật dụng bán trú 50.000đ/năm/học sinh
02 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2.1 Chi sự nghiệp ………………..  
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
03 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
3.1 Lệ phí  
3.2 Phí  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước  
01 Chi quản lý hành chính  
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
02 Nghiên cứu khoa học  
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ  
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng  
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
03 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề  
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
04 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
     Kim Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
     HIỆU TRƯỞNG 
     
     
     
     Nguyễn Thị Lương 

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu