Công khai tài chính ngày 5/11/2021

Tổng số trẻ ăn: 148
Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.738.000 đ
Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.738.000 đ
Số tiền thừa thiếu: 0
Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0


Tổng số trẻ ăn: 148
Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.738.000 đ
Tổng số tiền đã chi trong ngày: 2.738.000 đ
Số tiền thừa thiếu: 0
Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu