Tài chính công khai thứ 5 ngày 31 tháng 8/2017

Tống số học sinh : 254 , tống số tiền ăn 3.048.000 đ
Điểm Trung tâm: 197, số tiền ăn: 2.364.000 đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ : 57 Hs, Sooe tiền ăn 684.000 đChưa có lời bình nào. Bắt đầu