Tài chính công khai ngày 27/5/2022

Tổng số trẻ ăn: 327
Tổng số tiền ăn của trẻ: 6.049.500 đ
Tổng số tiền đã chi trong ngày: 6.049.500 đ
Số tiền thừa thiếu: 0
Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0


T
Tổng số trẻ ăn: 327
Tổng số tiền ăn của trẻ: 6.049.500 đ
Tổng số tiền đã chi trong ngày: 6.049.500 đ
Số tiền thừa thiếu: 0
Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu