Bài viết không thấy.

Tài chính công khai ngày 30/11/2021 

Tổng số trẻ ăn: 242 Tổng số tiền ăn của trẻ: 4.444.000 đ Tổng số tiền đã chi trong ngày: 4.477.000 đ Số tiền thừa thiếu: 0 Số tiền chuyển sang ngày hôm sau: 0