Asset Publisher

Thống kê chất lượng năm học 2016-2017

Thống kê chất lượng năm học 2016-2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

   TRƯỜNG MN KIM SƠN

                                                     THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

Xếp loại

Thời gian ĐG

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

Đánh giá 5 lĩnh vực giáo dục

Ghi chú

PT Bình thường

SDD nhẹ cân

SDDthấp còi

Đạt

Chưa đạt

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

SL

Tỷ lệ

%

Cuối năm học

396

371

93,6

3

0,7

19

4,7

396

100

0

0