Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 7 ngày 15/7/2017

Tài chính công khai thứ 7 ngày 15/7/2017

Tổng số học sinh: 122, tổng số tiền ăn: 1.464.000đ
Điểm trung tâm: 90 Hs, tổng số tiền:1080.000đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ : 32 HS, tổng số tiền: 384.000đ