Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 4 ngày 30/8/2016

Tài chính công khai thứ 4 ngày 30/8/2016

Tổng số học sinh: 189 , tổng số tiền ăn : 2.268.000 đ.
Điểm trung tâm :150Hs, Số tiền ăn : 1.800.000 đ
Điểm Nhuệ Hổ ; 39 Hs, Số tiền ăn : 468.000 đ