Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 3 ngày 22/8/2017

Tài chính công khai thứ 3 ngày 22/8/2017

Tống số học sinh toàn trường : 270 HS, Tổng số tiền ăn: 3.240.000 đ
Điểm trung tâm: 210 Hs, số tiền ăn: 2.520.000 đ
Điểm lẻ nhuệ Hổ:60 Hs, Số tiền ăn :732.000 đ