Asset Publisher

Tài chính công khai ngày thứ 5, 4/5/2017

Tài chính công khai ngày thứ 5, 4/5/2017


Tổng số học sinh báo ăn: 396.

Tổng số trẻ báo ăn điểm chính: 290- Tổng số tiền: 3.770.000đ

Tổng số trẻ báo ăn điểm lẻ: 106- Tổng số tiền: 1.378.000đ