Asset Publisher

Quyết định thanh lập ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2014-2015

Quyết định thanh lập ban phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm học 2014-2015


    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MẦM  NON KIM SƠN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số: 44/QĐ-TrMN

QUYẾT ĐỊNH 

 V/v thành lập Ban phòng chống tham nhũng,

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN


  
            Căn cứ Quyết định 3137/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh công tác Phòng, chống tham nhũng;
              Căn cứ thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non

Căn cứ vào kế hoạch số 65/KH-TrMN ngày 02/10/2014 về phòng chống tham nhũng

Xét đề nghị của Ban thanh tra nhân dân trường mầm Non Kim Sơn

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban phòng chống tham nhũng Trường Mầm  Non Kim Sơn năm 2014 gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo.

  Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá, sơ kết rút kinh nghiệm, công tác phòng chống tham nhũng, hàng năm Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổng kêt, báo cáo lãnh đạo cấp trên bằng văn bản. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do trưởng ban phân công

 Điều 3. 

 Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, các ông, bà có tên trong danh sách  ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- PGD (b/c);

- Như điều 1 (t/h);

- Lưu VT. TrangWebes                                                             ( Đã ký)             

             

                                                                                         Nguyễn Thị Mến

 

 

DANH SÁCH BAN PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

NĂM HỌC 2014-2015

 

            (Phụ lục kèm theo Quyết định số 44/QĐ-TrMN  ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Mầm non Kim Sơn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

được phân công

Ghi chú

1

Nguiyễn Thị Mến

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Tân

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

3

Lê Thị Hà

P. Hiệu trưởng

Phó ban

 

4

Vũ Thị Nhâm

Tổ trưởng CM

Ủy viên

 

5

Nguyễn Thị Anh Vân

CT công đoàn

Ủy viên

 

6

Lê Thị Trải

Bí thư đoàn TN

Ủy viên

 

7

Phạm Thị Phượng

Tổ trưởng tổ nhà trẻ

Ủy viên

 

8

Trần Thị Hằng

Trưởng ban TTND

Ủy viên

 

9

Lê Thị Hay

Kế toán

Ủy viên

 

10

Trần Thanh Huyền

Tổ phó CNTT

Ủy viên