Asset Publisher

Công khai tài chính thứ 4 ngày 5/7/2017

Công khai tài chính thứ 4 ngày 5/7/2017

Tổng số học sinh:138, Tổng số tiền : 1656.000đ
Điểm Trung tâm:101 HS, Tổng số tiền :1.112.000đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ : 37 HS, Tổng số tiền :444.000đ