DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2021-2022 

DỰ TOÁN THU - CHI NGUỒN NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2021-2022 (Kèm theo Quyết định số: 409/QĐ- MNKS ngày 24/10 /2021 của trường Mầm non Kim sơn)

 

Kế hoạch công tác Tháng 10/ 2021  

Công khai TC quý 1/2021 và thu sự nghiệp kỳ 2 cuối năm học 2020-2021  

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN QUÝ I/2021, NGUỒN KHÁC KỲ II CUỐI NĂM HỌC 2020-2021 (Kèm theo Quyết định số:……../QĐ- MNKS ngày 08/06/2021 của trường Mầm non Kim Sơn)

KẾ HOẠCH CÔNG TẤC THÁNG 4/2021  

KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2021  


Các trang: 1  2  3  4