Lịch trực tết Nguyên đán Tân Sửu 2021


                          PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

                              TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 
 
Số: 35 /BC-MNKS

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
                    Kim Sơn, ngày  28 tháng 01 năm 2021             
                        BÁO CÁO

             Lịch trực tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

 
   

       Thực hiện công văn số 68/PGD&ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;  

       Trường MN Kim Sơn báo cáo lịch trực tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại nhà trường như sau:

Stt

Ngày trực

Họ và tên người trực

Chức vụ

Số điện thoại

1

Thứ 4 ngày 10/02/2021

( ngày 29 tháng chạp)

 

Đoàn Thị Hiền

 

Phó hiệu trưởng

0904427106

Nguyễn Thị Tuyết

 

NV kế toán  

0337158636

2

Thứ 5 ngày 11/02/2021

( Ngày 30 Têt  )

 

Hoàng Thị Thanh

 

Phó hiệu trưởng

0986194116

Trần Thanh Huyền

 

GV-TTCM 1

0983742421

3

Thứ 6 ngày 12/02/2021

( Mùng 1 tết )

 

Nguyễn Thị Lương

 

Hiệu trưởng

0919770968

Nguyễn Anh Vân 

 

GV- CT CĐ

0978423877

4

Thứ 7 ngày 13/02/2021

( Mùng 2  tết)

 

Nguyễn Thị Lương

 

Hiệu trưởng

0919770968

Nguyễn Thúy Ân 

 

Y tế   

0368812315

5

CN ngày 14/02/2021

Mùng 3  tết)

 

Đoàn Thị Hiền

 

Phó hiệu trưởng

0904427106

Trần Thị Hằng  

 

GV – TTCM 2  

0347911286

6

Thứ 2 ngày 15/02/2021

Mùng 4  tết)

 

Hoàng Thị Thanh

 

Phó hiệu trưởng

0986194116

 

Nguyễn Thị Hiền

 GV – TPCM

0375030826

7

Thứ 3 ngày 16/02/2021

Mùng 5 tết  )

 

Nguyễn Thị Lương

 

Hiệu trưởng

0919770968

Nguyễn Thị Tươi

 

GV-TPCM

0904354882

        Trên đây là báo cáo lịch trực tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của trường MN Kim Sơn để Bộ Phận tổng hợp thi đua Phòng GD&ĐT tổng hợp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, liên hệ công việc./.

Nơi nhận

-Phòng GD&ĐT để ( b/c)

- CBGV,NV có tên để ( t/h)

- Lưu; VT.

                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                              ( đã ký )

                                     Nguyễn Thị Lương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu