Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 5, ngày 6/7/2017

Tài chính công khai thứ 5, ngày 6/7/2017

Tổng số học sinh: 130 HS tổng tiền ; 1.560.000
Điểm trung tâm : 94 HS tổng số tiền:1.128.000 đ
Điểm lẻ : 35 HS Tổng tiền : 420.000đ