Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 4, ngày 14/6/2017

Tài chính công khai thứ 4, ngày 14/6/2017

Tổng số trẻ: 104- Tổng số tiền: 1.248.000đ
Điểm trung tâm: 81 trẻ- Tổng tiền: 972.000đ
Điểm lẻ: 23 trẻ: Tổng tiền: 276.000đ