Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 2, ngày 8/5/2017

Tài chính công khai thứ 2, ngày 8/5/2017


Tổng số trẻ báo ăn: 396

Tổng số trẻ báo ăn điểm trung tâm Gia Mô: 290- Tổng số tiền: 3.770.000đ

Tổng số trẻ báo ăn điểm lẻ Nhuệ Hổ: 106- Tổng số tiền: 1.378.000đ