Xuất bản thông tin

Tài chính công khai thứ 2, ngày 3/7/2017

Tài chính công khai thứ 2, ngày 3/7/2017

Tổng số trẻ: 122- Tổng số tiền: 1.464.000đ
Điểm trung tâm: 94 trẻ- Tổng tiền: .1.128.000đ
Điểm lẻ: 28 trẻ: Tổng tiền: 336.000đ