lịch trực báo cáo công tác chủ động phòng chống cơn bão số 3( WIPHA)


 

 

 

            PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                 TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

                    Số: 116 /BC-MNKS

" V/v  phân lịch trực vào báo cáo công tác phòng, chống cơn bão số 3( WIPHA)"

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

   
     Kim Sơn, ngày  01  tháng  08  năm 2019

          Thực hiện công văn số 692/PGD&ĐT-KH ngày 01/8/2019 của phòng GD&ĐT Đông Triều về việc chủ động phòng chống cơn bão số 3 (WIPHA) ;

           Trường MN Kim Sơn  phân công lịch trực và báo cáo công tác phòng chống cơn báo số 3 (WIPHA)  của đơn vị như sau:

STT

Ngày trực

     Giờ trực

Họ và tên

Người trực

Chức vụ

Số

điện thoại

1

01/08/2019

 -17h30 -7h00 phút

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

0969269558

- 7h00 -17h30 phút  

Đoàn Thị Hiền

Phó hiệu trưởng

0904.427.106

-7h00-11h30 phút

Nguyễn Thị Xuyến 

Giáo viên

 

-11h30-17h00 phút

Cao Thị Ngọc

Giáo viên – BCH công đoàn

 

2

02/08/2019

 -17h30 -7h00 phút

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

0969269558

- 7h00 -17h30 phút  

Đoàn Thị Hiền

Phó hiệu trưởng

0904.427.106

-7h00-11h30 phút

Trần Thanh Huyền

Giáo viên – TTCM

 

-1h30-17h00 phút

Nguyễn Thị Anh Vân

Giáo viên – CTCĐ

 

3

03/08//2019

 -17h30 -7h00 phút

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

0969269558

- 7h00 -17h30 phút  

Hoàng Thị Thanh

Phó hiệu trưởng

0986194116

-7h00-11h30 phút

Bùi Thị Huệ

 Giáo viên

 

-11h30-17h00 phút

Trần Thị Hằng

Giáo viên – TTCM

 

4

04/08/2019

 -17h30 -7h00 phút

Nguyễn Thị Ngọc Sang

Hiệu trưởng

0969269558

- 7h00 -17h30 phút  

Hoàng Thị Thanh

Phó hiệu trưởng

0986194116

-7h00-11h30 phút

Trần Thanh Huyền

Giáo viên – TTCM

 

 

 

-11h30-17h00 phút

Nguyễn Thị Anh Vân

Giáo viên – CTCĐ

 

     Trường MN Kim Sơn báo cáo Lãnh đạo Phòng GD&ĐT và các đ/c CB,GV,NV để thuân tiện cho việc liên hệ công tác khi cần thiết.                                                              

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT( b/c);

- Trang Web trường( t/h)

- Lưu VT.                 

 HIỆU TRƯỞNG

 

                                   

 

 Nguyễn Thị Ngọc Sang


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất