Web Content Display

Tài chính công khai ngày 18/09/2018

Tổng số học sinh : ........ Tổng số tiền ăn 5.488.000 đ
Đã chi: 5.488.000 đ
Số tiên dư: 0 đ