To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 8/06/2018 

Tổng số học sinh : 120, Tổng số tiền ăn 1560.000 đ Đã chi: 1560.000 đ Số tiên dư: 0 đ

Bài giảng, giáo án điện tử
Thông tin thành viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Tươi
Email: mn.ks.nttuoi1987@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Kim Sơn
Chức vụ: Tổ trưởng tổ nhà trẻ
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 36       Đã duyệt: 36       Tổng điểm: 147

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Calendar
Today: Tuesday, 26 / 06 / 18
Thông báo
The selected web content no longer exists.
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.