Kế hoạch công tác tháng 12/2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 

 

Số:169/KH- MNKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

  Kim Sơn, ngày 01  tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

               *Trọng tâm công tác tháng: Hướng tới ngày thành lập QĐNDVN 22/12

- Tiếp tục huy động phát triển sỹ số trẻ đến lớp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng CSND, GD trẻ; đổi mới phương pháp dạy học.

- Tổ chức chuyên đề " Trường học lấy trẻ làm trung tâm" chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12.

 Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh

02-30/12

 

02- 05/12

 

 

-   Tiếp tục duy trì, huy động công tác phát triển sĩ số, rèn nề nếp học sinh.

- Họp hội đồng nhà trường đánh giá công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ công tác  tháng 12

Đánh giá cán bộ viên chức năm 2017

- GV các lớp

 

 CB,GV,NV toàn trường

 

 

 

 

02-30/12

 

 

22/12

- Xây dựng và thực hiện soạn giảng theo đúng KH, chương trình, thời khoá biểu.

- Thực hiện đúng KH sử dụng bộ đồ chơi thông minh, phòng học thông minh.

- Đảm bảo VSATTP, tiếp tục thực hiện  các hoạt động CSND trẻ tại các nhóm lớp.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12.

- GV

- BGH, TTCM

 GV

-CBGV,NV

 

- GV

 

25-30/12

- Tổ chức cân, đo, theo dõi SK trẻ lần 2

- Kiểm tra bếp ăn 2 khu

- NV y tế, GV

- BGH,  NV y tế

 

22/12

- Tổ chức chuyên đề " XD trường học lấy trẻ làm trung tâm" Chấm điểm tạo môi trường hoạt động cho trẻ trong và ngoài lớp học.

- HP, TTCM, GV

 

- Từ 25 đến 23/12

- 30/12

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

- Duyệt sổ sách các lớp

- Họp Ban thi đua tháng

 - BGH

- Ban KTNB

- Ban thi đua

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                              Nguyễn Thị Ngọc Sang

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN KIM SƠN

 

 

 

Số:169/KH- MNKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

  Kim Sơn, ngày 01  tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

               *Trọng tâm công tác tháng: Hướng tới ngày thành lập QĐNDVN 22/12

- Tiếp tục huy động phát triển sỹ số trẻ đến lớp.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng CSND, GD trẻ; đổi mới phương pháp dạy học.

- Tổ chức chuyên đề " Trường học lấy trẻ làm trung tâm" chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12.

 Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Điều chỉnh

02-30/12

 

02- 05/12

 

 

-   Tiếp tục duy trì, huy động công tác phát triển sĩ số, rèn nề nếp học sinh.

- Họp hội đồng nhà trường đánh giá công tác tháng 11 triển khai nhiệm vụ công tác  tháng 12

Đánh giá cán bộ viên chức năm 2017

- GV các lớp

 

 CB,GV,NV toàn trường

 

 

 

 

02-30/12

 

 

22/12

- Xây dựng và thực hiện soạn giảng theo đúng KH, chương trình, thời khoá biểu.

- Thực hiện đúng KH sử dụng bộ đồ chơi thông minh, phòng học thông minh.

- Đảm bảo VSATTP, tiếp tục thực hiện  các hoạt động CSND trẻ tại các nhóm lớp.

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày TLQĐNDVN 22/12.

- GV

- BGH, TTCM

 GV

-CBGV,NV

 

- GV

 

25-30/12

- Tổ chức cân, đo, theo dõi SK trẻ lần 2

- Kiểm tra bếp ăn 2 khu

- NV y tế, GV

- BGH,  NV y tế

 

22/12

- Tổ chức chuyên đề " XD trường học lấy trẻ làm trung tâm" Chấm điểm tạo môi trường hoạt động cho trẻ trong và ngoài lớp học.

- HP, TTCM, GV

 

- Từ 25 đến 23/12

- 30/12

- Kiểm tra nội bộ trường học theo kế hoạch

- Duyệt sổ sách các lớp

- Họp Ban thi đua tháng- Sơ kết học kỳ 1

 - BGH

- Ban KTNB

- Ban thi đua

 

                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                              Nguyễn Thị Ngọc Sang


No comments yet. Be the first.