Tài chính công khai thứ 5 ngày 24 tháng 8 /2017

Tổng số học sinhh toàn trường 143, tống số tiền ăn: 1.716.000
Điểm trung tâm:113, số tiền ăn: 1.356.000 đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ: 30, số tiền ăn : 36.000đNo comments yet. Be the first.