Tài chính công khai thứ 4 ngày 23/8/2017

Tống số học sinh:268, tống số tiền ăn: 3.216.000đ
Điểm trung tâm: 208 Hs, số tiền ăn: 2496.000 đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ: 60 hs, Số tiền ăn: 720.000 đNo comments yet. Be the first.