Asset Publisher

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN - QUÝ III NĂM 2015

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN - QUÝ III NĂM 2015


ĐƠN VỊ : TRƯỜNG MẦM NON KIM SƠN      
         
THÔNG BÁO 
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN 
QUÝ III NĂM 2015
      Đvt đồng 
TT Chỉ tiêu  Dự toán được sử dụng trong năm Số liệu báo cáo
quyết toán
Số liệu quyết toán
được duyệt
         
A CỘNG  2,809,000,000    
I Quyết toán chi NSNN Quý III năm 2015   632,149,339 632,149,339
1 Chi Thanh Toán cá nhân    618,974,997 618,974,997
  Mục 6001 - Tiền lương    233,438,500 233,438,500
  Mục 6100 - Phụ cấp lương    112,286,920 112,286,920
  Muc 6200 - Chi tiền thưởng    13,110,000 13,110,000
  Mục 6250 - Phúc lợi tập thể    0 0
  Mục 6300 -  Các khoản đóng góp BHXH,BHYT,BHTN   88,819,016 88,819,016
  Mục 6400 - Các khoản thanh toán khác cho cá nhân   171,320,561 171,320,561
2 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn    13,174,342 13,174,342
  Mục 6500- Thanh toán dịch vụ công cộng    6,573,342 6,573,342
  Mục 6550- Thanh toán vật tư văn phòng    0 0
  Mục 6600- Thông tin liên lạc    1,551,000 1,551,000
  Mục 6650 - Hội nghị    0 0
  Mục 6700 - Công tác phí   5,050,000 5,050,000
  Mục 6757 - Tiền công trả cho hợp đồng lao động   0 0
  Mục 6900 - Chi sửa chữa TS phục vụ chuyên môn    0 0
  Mục 7000 - Chi nghiệp vụ CM   0 0
3 Chi mua đồ dùng, trang thiết bị SC l ớn, TSCĐ   0 0
  Mục 9050 - Chi mua sắm TSCĐ   0 0
  Mục 9003   0 0
4 Chi khác    0 0
  Mục 7756   0 0
         
     Ngày 30  tháng 09 năm 2015
                     NGƯỜI LẬP  HIỆU TRƯỞNG 
         
         
         
         
                Phạm Thị Hương        Nguyễn Thị Ngọc Sang