Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 6 ngày ngày 14 /7/2017

Tài chính công khai thứ 6 ngày ngày 14 /7/2017

Tổng số học sinh 130, tổng số tiền 1.560.000đ
Điểm Trung tâm: 100HS, tổng số tiền 1.200.000đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ 30 HS, tổng số tiền :360.000đ