Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 6 ngày 21/7/2017

Tài chính công khai thứ 6 ngày 21/7/2017

Tổng số học sinh:128, tổng số tiền:1.536.000đ
Khu trung tâm:95 Hs, tổng số tiền:1.140.000 đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ:33 hS, tổng số tiền: 396.000đ