Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 5 ngày 13/7/2017

Tài chính công khai thứ 5 ngày 13/7/2017

Tổng số học sinh: 115, tổng số tiền: 1.380.000 đ
Điểm Trung tâm: 84Hs, tổng số tiền:1.008.000 đ
Điểm Lẻ Nhuệ Hổ 31Hs, Tổng số tiền:372.000đ