Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 4, 10/5/2017

Tài chính công khai thứ 4, 10/5/2017


Tổng số trẻ báo ăn: 394

Tổng số trẻ báo ăn điểm trung tâm Gia Mô: 289- Tổng số tiền: 3.757.000đ

Tổng số trẻ báo ăn điểm lẻ Nhuệ Hổ: 105- Tổng số tiền: 1.365.000đ