Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 3 ngày 18/7/2017

Tài chính công khai thứ 3 ngày 18/7/2017

Tống số học sinh103, tống số tiền ăn: 1236.000đ
Điểm trung tâm: 77, tổng số tiền ăn: 924.000đ
Điểm lẻ Nhuệ Hổ:26 Hs:312.000đ