Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 3 ngày 04/7/2017

Tài chính công khai thứ 3 ngày 04/7/2017

Tổng số học sinh: 134 HS tổng tiền ; 1.608.000
Điểm trung tâm : 99 HS tổng số tiền:1.188.000 đ
Điểm lẻ : 35 HS Tổng tiền : 420.000đ