Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 3, 13/6/2017

Tài chính công khai thứ 3, 13/6/2017

Tổng số học sinh: 104
Tổng số tiền: 1.248.000đ
Điểm trung tâm: 78: Tổng số tiền: 936.000đ
Điểm lẻ: 26- Tổng số tiền: 312.000đ