Asset Publisher

Tài chính công khai thứ 2 ngày 10/7/2017

Tài chính công khai thứ 2 ngày 10/7/2017

Tổng số học sinh:132, tổng số tiền ăn: 1.584.000đ
Điểm trung tâm :99 HS, tống số tiền:1.188.000đ
Điểm Nhuệ Hổ:33 Hs, tổng số tiền 396.000đ