Asset Publisher

Tài chính công khai ngày thứ 6 ngày 7/7/2017

Tài chính công khai ngày thứ 6 ngày 7/7/2017

Tổng số Học sinh: 131, tổng số tiền ăn: 1.572.000đ
Điểm trung tâm: 96 Hs, tổng số tiền ăn : 1.152.000đ
Điểm nhuệ Hổ ; 35 Hs, tổng số tiền ăn ; 420.000